Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ο Ισολογισμός της ΚΑΕ Άρης! Έχουμε... θέμα;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα στοιχεία προκύπτουν απ' τον Ισολογισμό  της ΚΑΕ Άρης 2003 για την 7η εταιρική της χρήση, που έληξε 30/6/2011 και δημοσιεύεται σήμερα, μεταξύ άλλων, και στην αθλητική εφημερίδα ΜΕΤΡΟΣΠΟΡ! 

Στον ισολογισμό αναφέρεται πως οι ζημίες της χρήσεως είναι 703.347,63 ευρώ ενώ πέρσι ήταν 60.225,51 ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 643 χιλ. ευρώ περίπου.
Επίσης στον ισολογισμό αναφέρονται ως συνολικές υποχρεώσεις της εταιρίας 4.975.730,19 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν 4.069.289,81 και στον Πίνακα διαθέσιμων Αποτελεσμάτων οι Ζημίες εις Νέο που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση είναι 1.761.271,33 έναντι 1.057.923,70 ευρώ.
Μια πιο προσεκτική ανάγνωση του Ισολογισμού - ιδίως στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή, κ.Ξυδιά - δείχνει επίσης πολλά σημεία που χρήζουν ανάλυσης ή διευκρινίσεων απ' το δ.σ. της ΚΑΕ Άρης, τα οποία εμείς παραθέτουμε από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού μας.
Επί παραδείγματι:
1) Ποιοι πελάτες χρωστούν στην ΚΑΕ 613.412,52 ευρώ; (Κεφάλαιο Δ Κυκλοφορούν ενεργητικό, Παράγραφος ΙΙ, Άρθρο 1)
2) Ποιοι είναι οι διάφοροι χρεωστές που οφείλουν στην ΚΑΕ Άρης 1.122.333,57 ευρώ;
3) Ποιοι είναι οι διάφοροι Πιστωτές, στο Παθητικό, που έχουν να παίρνουν 1.958.263,99 στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της εταιρίας
4) Τι σημαίνει η Παρατήρηση του Ορκωτού Λογιστή : "χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στον Λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.12 "Λογαριασμός Διαχείρισης Προκαταβολών και πιστώσεων" περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 480 χιλ. το οποίο δόθηκε με την από 8 Ιουνίου 2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας για την διεκπεραίωση για εξεύρεση προπονητή και καλαθοσφαιριστων, καθώς επίσης και αθλητικού κέντρου για διεξαγωγή προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου2011-2012"; Ότι το μπάτζετ φέτος ήταν 480 χιλιάδες "σκέτο";
5) Πώς να εκλάβουμε τη "Γνώμη με Επιφύλαξη" του Ορκωτού Λογιστή, στις Παρατηρήσεις, που αναφέρει: "κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην Παράγραφο "Βάση και Γνώμη με επιφύλαξη", με την προυπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αρθούν οι συνέπειες του άρθρου 48 του Νόμου 2190/1920 και η Εταιρία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την τριακοστή Ιουνίου 2011 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται απ' το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο και τις διατάξεις των Άρθρων 42α ως και 43γ του Κώδικα 2190/1920";

Με λίγα λόγια, τα συμπεράσματα είναι απλά: η εταιρία είναι σε δύσκολη θέση, χρειάζεται άμεσα χρηματοροές, έχοντας βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κοντά στα... 5 εκ. ευρώ, όπως αναφέρει ο Ορκωτός Λογιστής! Τα υπόλοιπα  - "ψιλά γράμματα" που κάνουν τη... διαφορά - ας τα κρίνουν οι μέτοχοι και οι φίλαθλοι του Άρη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: